Till senaste kommentaren

Poströstning - opartisk rösträknare

Är det rimligt att vi vid poströstning ska besvara frågor om ansvarsfrihet, val av ordförande, styrelse , m.m. skall svara med namn och underskrift där den sittande styrelsen får full information om vad var och en har röstat?. Normalt finns sluten omröstning som tar hänsyn till den enskildes integritet. Borde inte svaren skickas till någon någon neutral som sedan redovisar ett samlat resultat till samtliga medlemmar? Det bör tilläggas att i vårt fall är det mycket turbulent i föreningen.

Kommentarer

 • Hej Stig!

  Den tillfälliga lagen som tagits fram för att underlätta att hålla stämma möjliggör för exempelvis föreningar att poströsta. Om denna lösning skapar en tvist inom föreningen måste ni själva lösa den. Ni kanske kan enas om en opartisk rösträknare?

  Skulle ni behöva hjälp att tolka den tillfälliga lagen måste jag hänvisa er att söka hjälp av ett juridiskt ombud då Bolagsverket inte kan erbjuda den hjälpen.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej! Jag har en fråga angående nedanstående text i Lagen om ekonomiska föreningar. Det gäller "om minst en tiondel av samtliga röstberättigade".

  Innebär det att en särskild granskning kan begäras om minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna i en förening vill göra en sådan begäran utan att det behöver ske på en föreningsstämma?

  Vi har en situation där pengarna rinner ut ur föreningen. Det har pågått i tre år och styrelsen svarar inte på mail. Ingenting finns i protokollen om inkomna skrivelser eller beslut om investeringar.

  Särskild granskning efter begäran från en röstberättigad
  1 § En röstberättigad får väcka förslag om granskning genom en särskild granskare. En sådan granskning får avse

  1. föreningens förvaltning och räkenskaper under en viss förfluten tid, eller
  2. vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.

  Författningskommentar
  Prop. 2019/20:194: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskild granskning på begäran av röstberättigade. Ändringarna är av samma slag som ändringarna i 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551). För en kommentar hänvisas till den paragrafen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.3.

  Lagrumshänvisningar hit2
  2 § Ett förslag om särskild granskning ska framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en föreningsstämma där ärendet enligt kallelsen till stämman ska behandlas.

  Bolagsverket ska efter ansökan från en röstberättigad utse en eller flera särskilda granskare, om minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller minst en tredjedel av de röstberättigade som är närvarande på stämman har röstat för förslaget. Innan Bolagsverket utser en särskild granskare ska verket ge föreningens styrelse tillfälle att yttra sig.


  Stig Sjögren
 • Hej igen Stig!

  Ett förslag om särskild granskare i en förening kan behandlas på
  • en ordinarie föreningsstämma
  • en stämma där det framgår av kallelsen att ett sådant förslag ska behandlas.
  På stämman ska det framgå vad den särskilda granskaren ska granska, d.v.s. granskningstemat.

  Bolagsverket utser, på ansökan av röstberättigad, en särskild granskare i de här fallen:
  • En tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen röstar för förslaget.
  • Minst en tredjedel av de röstberättigade som närvarar på stämman röstar för förslaget.
  Bolagsverket ska ge styrelsen tillfälle att yttra sig innan särskild granskare utses.

  Med vänlig hälsning
  Tobias
 • Hej igen!

  Måste beslutat tas på en stämma även om 
  • En tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen står bakom för förslaget.
  Stig
 • Hej igen Stig!

  Ja, förslaget måste först behandlas på en stämma. Om förslaget ska behandlas på en extra stämma måste det framgå i kallelsen.

  Med vänlig hälsning
  Tobias

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.